جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن سليمان، معروف به اخفش صغير. رجوع به اخفش صغير ابوالحسن علي... شود.

کلمات مشابه