جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش نهاد در لغت نامه دهخدا

آتش نهاد

[تَ نِ / نَ] (ص مرکب) آنکه طبع آتش دارد. آنکه برنگ آتش است :
چو گلبن از تن آتش نهاد عکس افکند
بشاخ او بر دُرّاج شد ابستاخوان.خسرواني.

کلمات مشابه