جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش نفس در لغت نامه دهخدا

آتش نفس

[تَ نَ فَ] (ص مرکب)پُرشور :
آتش نفسان قيمت ميخانه شناسند
افسرده دلان را به خرابات چه کار است؟
عمعق.

کلمات مشابه