جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبار اعراب در لغت نامه دهخدا

آبار اعراب

[رِ اَ] (اِخ) نام شهرستاني به پنج فرسنگي اجفر ميان اجفر و فيد.

کلمات مشابه