جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن ابراهيم بن بکوس. طبيبي فاضل و ناقل و مترجمي دانا بود. او مانند پدر خود در خدمت بيمارستان عضدالدولهء ديلمي بود. تأليفات وي کم است و جز رسائلي و ترجمه هاي چند در فن خود ننوشته و در سال 394 ه . ق. درگذشته است.

کلمات مشابه