جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) عبيداللهبن حسين. تابعي است و شعبه از او روايت آرد.

کلمات مشابه