جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) عبدالله بن مقفع فارسي. در نامهء دانشوران کنيت ابن المقفع را ابوالحسن آورده اند، لکن صاحب الفهرست گويد او پيش از قبول اسلام مکني به ابوعمرو بود و پس از مسلماني کنيت ابومحمد گرفت. و رجوع به ابن المقفع شود.

کلمات مشابه