جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ)عبدالرحمن، برادرزادهء اصمعي. رجوع به عبدالرحمن... شود.

کلمات مشابه