جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) سيبويه. بعضي کنيت او را ابوبشر گفته اند و حاجي خليفه ابوکثير آورده است. رجوع به سيبويه شود.

کلمات مشابه