جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) کنيت ابن کيسان محمد بن احمدبن ابراهيم نحوي. رجوع به ابن کيسان ابوالحسن محمد بن احمد... شود.

کلمات مشابه