جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) کنيت ابن قابسي علي بن محمد بن خلف. رجوع به ابن قابسي ابوالحسن علي... شود.

کلمات مشابه