جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) کنيت ابن فضيل کاتب فارسي. رجوع به ابن فضيل کاتب ابوالحسن... شود.

کلمات مشابه