جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحریش در لغت نامه دهخدا

ابوالحریش

[ اَ بُلْ حَ ] (ع اِ مرکب)پلنگ. نَمر. ابوالابرد. ابوجذامه. (مهذب الاسماء). ابوجهل.

کلمات مشابه