جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحر در لغت نامه دهخدا

ابوالحر

[ اَ بُلْ حُرر ] (اِخ) بوالحرّ. در قطعهء ذيل از لبيبي نام اين شاعر آمده است:
قياس... نْش چگونه کنم بيا و بگوي
ايا گذشته به شعر از بياني و بوالحر
اگر نداني بنديش تا چگونه بود
که سبزه خورده بفاژد بهارگه اشتر.لبيبي.
و در لغت نامهء اسدي بيتي از او براي کلمهء غازه شاهد آمده است:
شرطم نه آنکه تير و کمان خواهد
شرط آنکه سرمه خواهد با غازه.

کلمات مشابه