جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحجاج در لغت نامه دهخدا

ابوالحجاج

[ اَ بُلْ حَجْ جا ] (اِخ)يوسف بن موراطيوي. از اطباي قرن ششم. تولد وي در موراطيو از قراي بلنسيه به اندلس. او در مراکش دانش طب آموخت، و امير ناصر ابومحمد او را طبيب خاص خويش کرد و تا زمان يوسف مستنصر در خدمت آن خاندان ببود و در مراکش به بيماري نقرس درگذشت.

کلمات مشابه