جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالجوائز در لغت نامه دهخدا

ابوالجوائز

[ اَ بُلْ جَ ءِ ] (اِخ) حسن بن محمد بن بادي واسطي. فاضلي اديب و شاعر. او به بغداد ميزيست. مولد وي382 ه . ق. و وفات در سال 460 بوده است.

کلمات مشابه