جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالجاموس در لغت نامه دهخدا

ابوالجاموس

[ اَ بُلْ ] (اِخ) نوربن يزيد اعرابي. يکي از فصحاي بدوي. گويند او گاهي ببصره ميشد و بر آل سليمان فرود مي آمد و نيز گويند ابن المقفع فصاحت از او فراگرفت. و ظاهراً هم شخص او و هم نسبت تعلم ابن المقفع از او مصنوع و مجعول و مخترَع است.

کلمات مشابه