جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش فروز در لغت نامه دهخدا

آتش فروز

[تَ فُ] (نف مرکب)آتش افروز :
پس آنگاه فرمود پرمايه شاه
که بر چوب ريزند نفت سياه
بيامد دوصد مرد آتش فروز
دميدند و گفتي شب آمد بروز.فردوسي.

کلمات مشابه