جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش فرازه در لغت نامه دهخدا

آتش فرازه

[تَ فَ زَ / زِ] (اِ مرکب)آتش افرازه.

کلمات مشابه