جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالبختری در لغت نامه دهخدا

ابوالبختری

[ اَ بُلْ بَ تَ ] (اِخ) وهب بن وهب بن کثيربن عبدالله قرشي. ربيب حضرت امام جعفر صادق عليه السلام. هارون خليفه او را قضاي عسکر مهدي داد و سپس بقضاي مدينه الرسول مأمور گشت و پس از آن عزل و به بغداد باز گرديد و تا آخر عمر بدانجا ببود. او مردي کريم و خوش طبع بود و شعرا او را مدح کرده و صلت و انعام يافته اند. لکن بضعف روايت خاصه در منقولات خويش از حضرت صادق متهم است و شهيد ثاني در درايه او را نام برده و نمونه اي از وضع و جعل او را براي خوش آمد خليفه آورده است. او را کتابي چند است و اسامي آن در فهرست ابن النديم مذکور است. وفات او به سال 200 ه . ق. است.

کلمات مشابه