جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوال البغال در لغت نامه دهخدا

ابوال البغال

[اَبْ لُلْ بِ] (ع اِ مرکب)سراب.

کلمات مشابه