جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش سیر در لغت نامه دهخدا

آتش سیر

[تَ سَ / سِ] (ص مرکب)تندرو.

کلمات مشابه