جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش سگ در لغت نامه دهخدا

آتش سگ

[تَ شِ سَ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) نام گياهي است دوائي و آن را بتازي بنفسج الکلاب خوانند. (برهان). برنوف. ظاهراً اين کلمه مصحف تس سگ است. رجوع به تس سگ شود.

کلمات مشابه