جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش سری در لغت نامه دهخدا

آتش سری

[تَ سَ] (حامص مرکب)غضب بسيار. خشم سخت. نابردباري :
مکن تيزمغزي و آتش سري
نه زينسان بود مهتر لشکري.فردوسي.
بگودرز فرمود پس شهريار [ کيخسرو ]
که رفتي کمربستهء کارزار
چو لشکر سوي مرز توران بري
مکن تيز دل را به آتش سري.فردوسي.

کلمات مشابه