جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق البتروجی در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق البتروجی

[اَ اِ قِلْ بِ] (اِخ)نام حکيمي از شاگردان ابن طفيل. و اروپائيان اسم او را به تصحيف آلپتراژيوس(1)گويند. او راست کتابي در علم نجوم. و رجوع به ابن طفيل شود.
(1) - Alpetragius.

کلمات مشابه