جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق

[اَ اِ] (اِخ) ابراهيم بن عمير الجاشني. يکي از رؤساي خوارج که پس از حمزه الخارجي خوارج در سيستان با او بيعت کردند، به سال 213 ه . ق. و او مردي نيکوسيرت بود و غارت مسلمانان اعم از خارجي و جز آن روا نمي شمرد و ازين رو خوارج فرمان او نکردند و او از ميان آنان بگريخت و به زره اندر شد بيکي کويل ني، و خوارج به ابوعوف بن عبدالرحمن دست بيعت دادند. (تاريخ سيستان ص 180).

کلمات مشابه