جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش دهقان در لغت نامه دهخدا

آتش دهقان

[تَ شِ دِ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) آتشي است که دهقانان پس از حصاد بر بازماندهء کشت زنند تا زمين قوت گيرد :
فلک چون آتش دهقان زبان کين کشد بر من
که بر ملک مسيحم هست مساحي و دهقاني.
خاقاني.

کلمات مشابه