جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبادی کاغذ در لغت نامه دهخدا

آبادی کاغذ

[غَ] (اِ مرکب) قسمي کاغذ ابريشمين.

کلمات مشابه