جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوابجمعی در لغت نامه دهخدا

ابوابجمعی

[اَبْ جَ] (اِ مرکب) دخل ها و دريافت هاي صاحب جمعي. وصوليهاي مادرحسابي. مأخوذيهاي محصل خراج و مانند آن.

کلمات مشابه