جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش خواهی در لغت نامه دهخدا

آتش خواهی

[تَ خوا / خا] (حامص مرکب) کار و فعل آتش خواه.

کلمات مشابه