جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش خواه در لغت نامه دهخدا

آتش خواه

[تَ خوا / خا] (نف مرکب)آنکه از خانهء همسايه و مانند آن قبس و جذوه اي طلبد گيراندن هيمه يا ذغال و يا چراغ خويش را. قابس :
اي گشته دلم بي تو چو آتشگاهي
وز هر رگ جان من به آتش راهي
چون ميداني که در دل آتش دارم
ناآمده بگذري چو آتش خواهي.عطار.

کلمات مشابه