جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن یامین در لغت نامه دهخدا

ابن یامین

[اِ نُ] (اِخ) نام يکي از دوازده سبط يعقوب نبي که با يوسف از يک مادر بود.چون کلمهء ابن بمعناي پسر در زبان عبري بدون همزه است گاهي اين لفظ بتقليد يهود بِن يامين گفته ميشود و مرکب از دو کلمه است: بِن (پسر) و يامين (يمين) :
دگر ابن يامين امين پدر
کز آن مهربانتر نبودش پسر.
شمسي (يوسف و زليخا).
چو يوسف نيست کز قحطم رهاند
مرا چه ابن يامين چه يهودا.خاقاني.
دل يوسف عهد خون است گوئي
ز ناديدن ابن يامين ثاني.سلمان ساوجي.

کلمات مشابه