جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش خواره در لغت نامه دهخدا

آتش خواره

[تَ خوا / خا رَ / رِ] (نف مرکب، اِ مرکب) رجوع به آتش خوار شود.

کلمات مشابه