جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابنه مخاض در لغت نامه دهخدا

ابنه مخاض

[اِ نَ تُ مَ] (ع ص مرکب، اِ مرکب) تأنيث ابن مخاض. || شتربچهءدويم درآمده يا شتربچه که مادرش آبستن شده باشد. ج، بنات مخاض.

کلمات مشابه