جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن هرمه در لغت نامه دهخدا

ابن هرمه

[اِ نُ هَ مَ] (اِخ) ابراهيم بن علي بن هرمه. شاعر مخضرمي. ديوان او در پانصد ورقه است، و اخبار او و منتخبات شعر او را ابوبکر صولي جرجاني گرد کرده است.

کلمات مشابه