جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن هبیره در لغت نامه دهخدا

ابن هبیره

[اِ نُ هُ بَ رَ] (اِخ) عزالدين محمد بن يحيي، فرزند ابن هبيره عون الدين ابوالمظفر يحيي بن محمد بن هبيره. در حيات پدر نيابت او داشت و پس از مرگ يحيي در وزارت مستقل گرديد و وزارت او دير نکشيد و معزول و محبوس گشت.

کلمات مشابه