جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن هبیره در لغت نامه دهخدا

ابن هبیره

[اِ نُ هُ بَ رَ] (اِخ) محمد الاسدي، مکني به ابوسعيد. يکي از علماي نحو و لغت.

کلمات مشابه