جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابنه الخیل در لغت نامه دهخدا

ابنه الخیل

[اِ نَ تُلْ خَ] (ع اِ مرکب)سختي.

کلمات مشابه