جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابنه الجبل در لغت نامه دهخدا

ابنه الجبل

[اِ نَ تُلْ جَ بَ] (ع اِ مرکب)مار. || صدا.

کلمات مشابه