جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن وداع در لغت نامه دهخدا

ابن وداع

[اِ نُ ؟] (اِخ) عبدالله بن محمد بن وداع بن الزيادبن هاني ازدي مکني به ابي عبدالله. يکي از علماي نحو و لغت. (ابن النديم).

کلمات مشابه