جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن نهبی در لغت نامه دهخدا

ابن نهبی

[اِ نُ نُ با] (ع ص مرکب، اِ مرکب) دشنامي است.

کلمات مشابه