جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن نمیر در لغت نامه دهخدا

ابن نمیر

[اِ نُ نَ] (ع اِ مرکب) شب باماهتاب. ليل مقمر. مهتاب شب.

کلمات مشابه