جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن نما در لغت نامه دهخدا

ابن نما

[اِ نُ نَ(1)] (اِخ) نظام الدين احمد فرزند نجيب الدين ابوابراهيم محمد. از فقهاي شيعه.
(1) - «نما» به فتح و کسر و ضم اول آمده است.

کلمات مشابه