جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن نفیله در لغت نامه دهخدا

ابن نفیله

[اِ نُ نَ لَ] (ع ص مرکب، اِ مرکب) ابن اَمه. ابن زومله. پسر داه.

کلمات مشابه