جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن نطرونی در لغت نامه دهخدا

ابن نطرونی

[اِ نُ نَ] (اِخ) ابوالفضل عبدالمنعم بن عبدالعزيز اسکندري. شاعر معروف. او در دربار ناصر عباسي ميزيست و کرّتي از طرف خليفه بسفارت نزد امير ميورقه(1) يحيي بن عافيه رفت و مدتي بدانجا بود. پس از بازگشت نظارت بيمارستان عضدي بدو دادند. ابن نطروني از شعراي معروف زمان خويش است. وفات او603 ه . ق. بوده است.
(1) - Majorque.

کلمات مشابه