جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن نابل در لغت نامه دهخدا

ابن نابل

[اِ نُ بِ] (ع ص مرکب، اِ مرکب) نابل بن نابل. زيرک پسر زيرک.

کلمات مشابه