جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش پاره در لغت نامه دهخدا

آتش پاره

[تَ رَ / رِ] (اِ مرکب) اخگر. سکار. بجال. جمره. جذوه. قبس. || کرم شب تاب. || (ص مرکب) مجازاً، سخت جافي و ستمکار :
عقل و جانم برد شوخي آفتي عياره اي
باددستي خاکيي بي آبي آتش پاره اي.سنائي.
|| داهي.
- مثل آتش پاره؛ کودکي سخت بي آرام و شرير و شوخ.
|| چابک و چربدست.

کلمات مشابه