جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن منجویه در لغت نامه دهخدا

ابن منجویه

[اِ نُ مَ يَ] (اِخ) ابوبکر احمدبن علي بن محمد بن ابراهيم الحافظ الاصبهاني. محدثي از مردم اصفهان. و او از ابي اسماعيلي و حاکم روايت دارد و ابوبکر خطيب از او روايت کند. و در 428 ه . ق. درگذشته است.

کلمات مشابه