جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن ملجم در لغت نامه دهخدا

ابن ملجم

[اِ نُ مُ جَ] (اِخ) عبدالرحمن بن ملجم مرادي حميري تجوبي. او از خوارج و متعصب در طريقت خويش بود. و با برک بن عبدالله تميحي و عمروبن بکر سعدي در خانهء کعبه سوگند ياد کردند که در روزي معين اميرالمؤمنين علي عليه السلام و معاويه بن ابي سفيان و عمروبن العاص را بقتل رسانند و بگمان خويش از آن رفع اختلاف مسلمانان ميخواستند عبدالرحمن در نوزدهم رمضان سال چهل از هجرت هنگام نماز صبح بمقصود خويش نائل آمد و آن دو بر معاويه و عمرو دست نيافتند. پس از وفات اميرالمؤمنين علي عليه السلام وي را بقصاص بکشتند و او را مسلمانان لقب اشقي الاشقيا دهند.

کلمات مشابه