جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مکانس در لغت نامه دهخدا

ابن مکانس

[اِ نُ مَ نِ] (اِخ) فخرالدين ابوالفرج ناظرالدوله عبدالرحمن بن عبدالرزاق. شاعر و اديب. او را ديوان انشائي است که پسر او مجدالدين فضل الله گرد کرد و نيز ديوان اشعاري و ارجوزه اي. و او وزارت دمشق داشته و به سال 794 ه . ق. درگذشته است.

کلمات مشابه